منو اصلی
پژوهشها و نقدهاي ادبي

پژوهشها و نقدهاي ادبي

- سبك خراساني در شعر فارسي ، محمد جعفر محجوب ، فردوس ، بي‌تا ، 737 ص .

- تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او ، محمد جعفر محجوب ، بي‌تا ، 1353 ش . ، 322 ص .

- فن نثر در ادب پارسي ، حسين خطيبي ، زوار ، 1366 ش . ، 637 ص .

- وزن شعر فارسي ، پرويز ناتل خانلري ، بنياد فرهنگ ايران ، 1354 ش . ، 303 ص .

- صور خيال در شعر فارسي ، محمد رضا شفيعي كدكني ، آگاه ، 1370 ش . ، 732 ص .

- موسيقي شعر ، محمد رضا شفيعي كدكني ، آگاه ، 1370 ش .، 679 ص .

- مكتب حافظ ( يا مقدمه بر حافظ شناسي ) ، منوچهر مرتضوي ، ستوده ، 1370 ش . ، 551 ص .

- مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي ، بديع الزمان فروزانفر ، امير كبير ، 1370 ش . ، 265 ص.

- مكتب وقوع در شعر فارسي ، احمد گلچين معاني ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1374 ش . ، 671 ص .

- از صبا تا نيما ، يحيي آرين پور ، زوار ، 1372 ش . ، 2 ج .

- دستور زبان فارسي ( كتاب حدود اضافه و ربط ) ، خليل خطيب رهبر ، سعدي ، 1376 ش . ، 533 ص .

- سبك شناسي ( تاريخ تطور نثر فارسي ) ، محمد تقي بهار ، 1369 ش . ، 3 ج .

- دمي با خيام ، علي دشتي ، اساطير ، 1364 ش .، 379 ص .

- ديداري با اهل قلم ( دربارة بيست كتاب نثر فارسي ) ، غلامحسين يوسفي ، علمي ، 1367 ش . ، 2 ج .

- با كاروان حله ، عبدالحسين زرين كوب ، علمي ، 1374 ش ، 475 ص .

- نقد ادبي ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1369 ش . ، 2 ج

- جستجو در تصوّف ايران ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1369 ش . ، 446 ص .

- توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي ، محمد رضا باطني ، امير كبير ، 1370 ش . ، 193 ص .

- حماسه سرايي در ايران ، ذبيح الله صفا ، امير كبير ، 1369 ش . ، 675 ص .

- فنون و صنايع ادبي ، جلال الدين همايي ، نشر هما ، 1368 ش . ، 424 ص .

- هنجار گفتار ( در فن معاني و بيان و بديع فارسي ) ، سيد نصر الله تقوي ، فرهنگسراي اصفهان ، 1363 ش . ، 344 ص .

- فرخي سيستاني ( بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او ) ، غلامحسين يوسفي ، علمي ، 1373 ش . ، 681 ص .

- برهان قاطع ، محمد معين ، امير كبير ، 1362 ش . ، 4 ج و 1 ج تعليقات .

- انديشه‌هاي نظامي گنجه‌اي ، بهروز ثروتيان ، آيدين ، 1376 ش . ، 442 ص .

- از نيما تا روزگار ما ، يحيي آرين پور ، زوار ، 1374 ش . ، 638 ص .

- تاريخ زبان فارسي ، پرويز ناتل خانلري ، نشر نو ، 1365 ش . ، 3 ج .

- از رنگ گل تا رنج خار ( شكل شناسي قصه‌هاي شاهنامه ) ، قدمعلي سرّامي ، علمي و فرهنگي ، 1368 ش . ، 1087ص .

- سروسايه فكن ( دربارة فردوسي و شاهنامه ) ، محمد علي اسلامي ندوشن ، يزدان ، 1368 ، 157 ص .

- درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي ، سعيد حميديان ، نشر مركز ، 1372 ش . ، 466 ص .

- گل رنجهاي كهن ( بر گزيدة مقالات دربارة شاهنامه فردوسي ) ، جلال خالقي مطلق ، نشر مركز ، 1372 ش . ، 444 ص .

- حكايتهاي حيوانات ( در ادب فارسي تا قرن دهم ) ، محمد تقوي ، روزنه ، 1376 ش . ، 417 ص .

- نقيضه و نقيضه سازان ، مهدي اخوان ثالث ، زمستان 1374 ش . ، 208 ص .

- دستور زبان فارسي امروز ، غلامرضا ارژنگ ، قطره ، 1374 ش . ، 176 ص .

- واژه‌هاي ايراني در زبان انگليسي ، محمد علي سجاديه ، بنياد نيشابور ، 1364 ش . ، 244 ص .

- دنبالة جستجو در تصوف ايران ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1360 . ش.، 412 ص .

- مضامين مشترك در ادب فارسي و عربي ، سيد محمد دامادي ، دانشگاه تهران ، 1370 ش . ، 433 ص .

- نقد و تصحيح متون ، نجيب مايل هروي ، آستان قدس رضوي ، 1369 ش . ، 504 ص .

- مرجع شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي ، غلامرضا ستوده ، سمت ، 1371 ش . ، 570 ص .

- بررسي منشأ وزن شعر فارسي ، تقي وحيديان كاميار، آستان قدس رضوي ، 1370 ش . ، 157 ص .

- نگاهي تازه به بديع ، سيروس شميسا ، فردوس ، 1367 ش ، 146 ص .

- معاني ، سيروس شميسا ، ميترا ، 1372 ش . ، 201 ص .

- بحثي پيرامون زحاف رايج در شعر فارسي ، رضا عبداللهي ، امير كبير ، 1363 ش . ، 130 ص .

- مرثيه سرايي در ادبيات فارسي ( تا قرن هشتم ) ، نصر الله امامي ، جهاد دانشگاهي اهواز ، 1369 ش . ، 488 ص .

- منظومه‌هاي فارسي ( قرن نهم تا دوازدهم ) ، محمد علي خزانه دارلو ، روزنه ، 1375 ، 699 ص .

- گزيده‌اي از تأثير قرآن بر نظم فارسي ، سيد عبدالحميد حيرت سجادي ، امير كبير ، 1371 ، 1060 ص .

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 123 ـ 121 * منبع :