منو اصلی
تشديد حمله به مناطق مسکوني

تشديد حمله به مناطق مسكوني

شكست هاي مفتضحانه پياپي دشمن در جبهه هاي نبرد و فرار ارتش مزدور عراق به سمت مرزهاي بين المللي موجب شد كه رژيم بعثي صهيونيستي عراق با گسترش وابستگي خود به كشورهاي سلطه گر ، عراق را با پول مرتجعين منطقه ، زرادخانه ابرقدرتها نمايد و با خريداري انواع سلاح هاي مدرن از آنجا كه توان رويارويي با رزمندگان اسلام در جبهه ها را ندارد ، مناطق مسكوني و مردم بيگناه را آماج حملات خود قرار دهد .

بدين ترتيب رژيم عراق برخلاف تمام موازين بين المللي با تمام قوا ، مناطق مسكوني جمهوري اسلامي ايران را هدف حملات هوايي ، موشكي و توپخانه خود قرار داد ، بطوريكه سرانجام جمهوري اسلامي ايران به منظور دفاع از امت شهيد پرور ايران و به منظور بر حذر داشتن رژيم عراق از ادامه اين جنايات پس از سه سال تحمل حملات دشمن به شهرها و مناطق مسكوني ، تصميم به مقابله به مثل گرفت و با اخطارهاي مكرر قبلي روز 23 بهمن ما 62 براي اولين بار شهر بصره را زير آتش توپخانه خود قرار داد .

با شروع عمليات مقابله به مثل جمهوري اسلامي ايران ، رژيم عراق سرانجام مجبور شد كه به پيام آقاي " خاوير پرزدوكوئيار " پاسخ مثبت دهد و از روز 12 ژوئن 1984 حملات خود را قطع نمايد .

ولي رژيم عراق عليرغم تعهد خود به دبير كل سازمان ملل مبني برعدم حمله به مناطق مسكوني جمهوري اسلامي ايران بارها اين تعهد خود را ناديده گرفت ، گرچه اين نقض تعهد آشكار عراق مورد تصريح هيئت اعزامي از سوي دبير كل سازمان ملل قرار گرفت ولي سردمداران اين رژيم بدون توجه به اين گزارش مجدداً در روز 13 اسفند 1363 به مناطق مسكوني حمله كرده ، شهر اهواز را مورد بمباران هوايي قرار دادند كه منجر به تجديد عمليات مقابله به مثل از سوي جمهوري اسلامي ايران گشت و جنگ شهرها را در شكل وسيعي بدنبال داشت .

اين دوره از جنگ شهرها نيز با تشديد حملات موشكي و هوايي و توپخانه جمهوري اسلامي ايران عليه عراق متوقف شد ، ولي با اطلاعات غلطي كه رژيم عراق از طريق منابع ضد انقلاب بدست آورده بود ، با اين اميد واهي كه ادامه حمله به شهرها و مناطق مسكوني ايران باعث رشد نارضايتي بين مردم نسبت به ادامه جنگ و موجب تسليم جمهوري اسلامي خواهد شد ، بار ديگر در يك طرح حساب شده بين المللي و به منظور شكستن روحيه مردم در تاريخ 2/3/64 حمله به شهرها را به شكلي گسترده تر آغاز كرد.

گر چه اين حملات در طول ماه مبارك رمضان ادمه داشت ولي نه تنها موجب شكستن روحيه مردم نشد ، بلكه در روز جهاني قدس تظاهرات ميليوني عظيم و بي نظير مردم را بوجود آورد كه خود بزرگترين ضربه به رژيم پوسيده عراق بود و رژيم عراق دريافت كه با جنگ شهرها و حمله به مناطق مسكوني ، ملت قهرمان ايران دفاع مقدس خود را رها نخواهد ساخت بلكه اينگونه اقدامات مذبوحانه به رشد مقاومت و راسختر شدن عزم آنها در ادامه نبرد منجر خواهد شد .