منو اصلی
هخامنشيان

هخامنشيان

اين دوره از 550 تا 320 ق . م را شامل مي‌شود و چنانكه دربارة دورة پيش ، گفته شد ، در دورة هخامنشيان نيز موسيقي مذهبي مردم تداوم يافت و از سويي ديگر ، موسيقي رزم و موسيقي بزم همچنان رواج داشته است . هرودوت مورخ يوناني مي‌گويد كه در زمان كوروش ، سپاهيان با صداي شيپور ، حاضر باش و رهسپار ميدان نبرد مي‌شدند . گزنفون مورخ ديگر يونان باستان نيز مي‌گويد كه كوروش هنگام حمله به آشور ، خواندن سرودي را آغاز كرد و سپاهيان نيز به پيروي از او سرود مي‌خواندند .

از آثار اين دوره ، مي‌توان به كرنايي فلزي و طويل اشاره كرد كه اكنون در موزة تخت جمشيد فارس نگهداري مي‌شود .

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 333 * منبع :