منو اصلی
سلوکيان

سلوكيان

با دستيابي اسكندر مقدوني به تختگاه شاهان هخامنشي در سال 330 پ.م. ، به مدت چند دهه ايران در زير سلطة سرداران اسكندر و اعقاب آنها گرفتار نوعي خود باختگي شد . دورة سلوكي دورة فترت در تاريخ ايران است كه موجب انقطاع در سير طبيعي تاريخ و فرهنگ ايران گرديد . بنيانگذار اين سلسله « سوكوس نيكاتور » يكي از سرداران اسكندر است كه پس از مرگ وي در سال 323 پ.م. به حكمراني رسيد . اعقاب وي تا 64 پ.م. در بخشهايي از ايران و آسياي غربي همچنان فرمانروايي داشتند .

چند اثر باستاني از اين دوره در ايران باقي مانده كه مهم‌ترين آنها عبارتند از :

معبد « خورهه » محلات كه در سال 1335 ش . باستانشناس ايراني علي حاكمي آن را كاوش كرد ؛ و معبد « لااوديسه »، در داخل شهر نهاوند كه كتيبه‌اي از « آنتيوكوس سوّم » و نيز تعدادي مجسمة برنزي خدايان يوناني در اين كاوش كشف گرديد .

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 148 * منبع :