منو اصلی
هنر مادها

هنر مادها

آثار هنري نسبت داده شده به مادها، به علل گوناگون چون دورة نسبتا كوتاه حكومت و درآميختگي تمدن و فرهنگ آنان با هخامنشيان از نظر شمار اندكند؛ اما برخي از اشياء گنجينه هاي جيحون و زيويه به آنان نسبت داده شده است. در ميان پيشكش آورندگان در سنگ نگاره‌هاي تخت جمشيد آنان حامل دست ساخته هاي فلزي, جنگ افزار و زيورهاي زرينند كه نشانه مهارتشان در فلز كاري به شمار مي آيد. برخي از باستان شناسان نيز در آثار به دست آمده از لرستان, حسنلو و كلاردشت قرابتي با هنر مادي يافته‌اند..

: سمسار ، محمد حسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 628

* منبع :