منو اصلی
مقدمه

مقدمه

با وجود چندين موج اصلاحات كشوري , اداري و نظا مي در سده هاي اخير ايران , واز جمله در عهد صدارت اميركبير، گامهاي بر داشته شده در باب قضا و قانون, بيش از اصلاحاتي محدود نبوده است. نخستين نهاد دادرسي به شيوهاي نوين با عنوان ((ديوان خانه)) در عهد امير كبير (ميانه سده 13ق)) تأسيس گرديد؛ اين ديوان خانه در عرض محاضر شرع جاي داشت وقادر بود تنها به امور عرفي رسيدگي كند كه مرز روشني هم ميان آن با امور شرعي تعيين نشده بود. از كوششي در جهت تدوين قوانيني با الگوگيري از قوانين فرانسه آغاز شد كه در عمل به سرانجامي نرسيد وسالها بعد برخوردي از ((عدالت خانه )) به شيوهاي نوين, به عنوان خواسته اي كه هنوز تحقق نيافته بود، از آرمانهاي نهضت مشروطت ايران قرار گرفت .
پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 626 * منبع :