منو اصلی
قانون و طبقات اجتماعي
قانون و طبقات اجتماعي
نظام طبقاتي در روابط اجتماعي ايران باستان، از ويژگيهاي شناخته شده براي جامعه ايراني بود و اين ويژگي آن اندازه در شئون مختلف جامعه ريشه دوانده بود كه به گفته هرودت ، به هنگام برخورد دو ايراني در كوي، از چگونگي سلام كردن ممكن بود بر رابطه طبقاتي ميان آن دو آگاهي يافت. البته نمي‌توان انتظار داشت كه نظام در شكل گيري قوانين بي تاثير بوده، و قوانين بر اساس ناديده گرفتن اختلافات طبقاتي تنظيم شده باشد؛ اما از سوي ديگر نبايد درباره ميزان تاثير نظام طبقاتي در ايران باستان دچار گزافه شد. اين مبناي دادگستري داريوش كه قانون قوي را از ستم كردن بر ضعيف بازمي‌دارد، خود اشاره دارد كه در قوانين هخامنشي ، رسيدگي به شكواي طبقات ضعيف جامعه نيز در مد نظر قانون گذار بوده است. درتوضيح اين برداشت، بايد خاطر نشان كرد كه به گواهي مورخان يوناني، از ميان مشاغل شرافتمند، كشاورزي و جنگاوري مورد توجه خاص شاهان ايران بوده است.
: پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 621 * منبع :