منو اصلی
مقدمه
مقدمه
در مورد ناهمواريهاي ايران چند نكته جلب‌نظر مي‌كند:‌ 1. بيشتر سطح ايران را كوهستان و سرزمينهاي مرتفع در بر گرفته كه وسعت آن را از تا سطح كشور برآورد كرده‌اند. 2. بيشتر اين كوهستانها در بخشهاي شمالي، غربي و جنوبي كشور قرار دارند. 3. قسمت عمده‌اي از نيمه شرقي ايران را سرزمينهاي پست و كوههاي جدا از هم به وجود آورده‌اند. 4. حواشي باريكي از زمين‌هاي پست در شمال و جنوب كشور نواحي كوهستاني را از درياهاي مجاور جدا مي‌سازند.

هرگاه 3 نقطة ايرانشهر،‌ قم و سبزوار را به هم متصل كنيم، مثلثي خواهيم داشت به وسعت بيش از 300 هزار كمـ 2 كه با يكي دو استثنا نواحي پست داخلي مخصوصاً دو بيابان عظيم دشت كوير در شمال و كوير لوت در جنوب را در بر خواهد داشت.

ناهمواريهاي ايران را به 6 منطقه مشخص مي‌توان تقسيم كرد:

گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 501 ـ 499 * منبع :